top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

USL İNŞAAT GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK TICARET LIMITED ŞIRKETI (“Satıcı”) olarak güvenliğinize ve kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Satıcı olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. kişilere açıklanabilecek/ aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, yurt dışına aktarılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; siz müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve sizleri kampanyalardan faydalandırabilmek, yenilik ve gelişmelerden haberdar etmek gibi pazarlama ve iş geliştirme amacı yanında sizler ile yapılan satış ve/veya sözleşmemizin gereklerini yerine getirmektir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Satıcı tarafından kişisel verilerinizin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylar Satıcı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na bakınız.

 

Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibi Başvuru Formu

 

Kişisel verileri, USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ( Satıcı olarak anılacaktır.) tarafından işlenen tüm gerçek kişiler (“Veri Sahibi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde düzenlendiği üzere, (i) Kişisel Verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Veri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Veri işleme amacını ve verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (v) Kişisel Veriler eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakları ile (vi) Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranması durumunda tazminat talep etme haklarını haiz olup Satıcı tarafından Veri Sahibinin talebi üzerine tüm talep ve şikayetler, Satıcı tarafından en kısa süre içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Bu çerçevede, Veri Sahipleri, ekteki Başvuru Formu ile, talep ve şikâyetlerini info@evce-sapanca.com mail adresine elektronik olarak iletebilir. Başvuru formunun onayından önce kimlik kontrolü yapılacaktır.

 

Başvurular, Satıcı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası uyarınca talebin niteliği de göz önünde bulundurularak, en fazla 30 gün içerisinde olmak şartıyla, mümkün olan en kısa sürede ve Veri Sahibine ek bir masraf yansıtılmaksızın söz konusu yanıtlanacak ve talepler uygulanabilir olması halinde yerine getirilecektir.

 

Kanun uyarınca, Veri Sahibinin Satıcının cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvurma hakkı vardır.

 

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİ

 

Adı-Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta:

Adres:

Yanıt Tercihi:

BAŞVURU KONUSU VERİ GRUBU

Müşteri Verisi  

Potansiyel Müşteri Verisi

Dinleyici Verisi

Çalışan Verisi

Çalışan Adayı Verisi

Öğrenci Verisi

Diğer

 

BAŞVURU KONUSU TALEBE İLİŞKİN DETAYLAR

 

BAŞVURU SAHİBİ İMZASI VE TARİH

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL BİLGİLENDİRME

Şahsıma ait bildirmiş olduğum, işbu form ile yazılı olarak verdiğim bilgiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ad, soyad, e-mail, cep telefonu, ev telefonu, adres, T.C. kimlik numarası ve benzeri tüm kişisel verilerimin USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Satıcı) tarafından, 07 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, gelen şikayet ve taleplerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, analiz yapılması ve benzeri amaçlar için işlenmesine ve söz konusu veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Satıcı ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi ile Satıcı'nın hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla gerekli görülmesi halinde, Satıcı ile yalnızca veri işleme amacının gerektirdiği ve/veya arşivleme amacı ve sunulan hizmetin gerektirdiği durumlar dahil Satıcı ve iştiraklerinin ilke, operasyon, süreç, hedef ve stratejilerinin aktarılmasını gerektirdiği durumlarda üçüncü kişi iş ortakları, hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan özel kişi ve kurumlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurum ve Kurulu dahil tüm kamu kurumu ve kuruşuşları ve sair üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasına; (i) kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verimin işleme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (v) kişisel verilerim eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (vi) kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam durumunda tazminat talep etme haklarımı saklı tutmak kaydıyla, açık şekilde rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

İşbu Başvuru Formu ile Kanun ve Satıcı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na aykırı şekilde hukuka aykırı şekilde veri paylaşımını engellemek adına, Satıcı tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, kimlik doğrulamak için her tür veri ve belge talep edilebileceğini, şikâyet konusu ile ilgili olarak Satıcı çalışanlarının benimle iletişime geçebileceğini ve işbu form ile iletmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olmaması halinde Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ederim.

 

ADI SOYADI                               :

TARİH                                          :

İMZA                                           :

 

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

İşbu Politika, USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi için benimsenecek ve içselleştirilecek idari yapı, süreç ve prosedürleri ifade etmektedir. Politika’nın amacı, kişisel verilerin güvenliği ve korunması hususunda gerekli teknik ve idari önlemleri alarak, kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uyumlu olarak işlenmesinin ve tutulmasının içselleştirilmesi ve çalışanlar ve tüm iş ortaklarında gerekli farkındalığın yaratılarak Kanun’a uyum sağlanmasıdır.

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından Kişisel Veriler;

a) Hukuka ve iyi niyete uygun olarak işlenmelidir

b) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir

c) Sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmelidir

d) Doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır

e) İlgili mevzuat uyarınca öngörülmüş süreden ya da veri toplama amacının zorunlu kıldığı süreden fazla tutulmamalı / saklanmamalı ve arşivlenmemelidir

f) Veri Sahibinin haklarıyla uyumlu olarak işlenmelidir

g) Güvende tutulmalıdır:

h) Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerde bulunan kişilere ya da organizasyonlara aktarılmamalıdır

 

Kişisel Veri Sahipleri, Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen, Kişisel Verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Veri işleme amacını ve verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve Kişisel Veriler eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakları ile Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranması durumunda tazminat talep etme haklarını haiz olup USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından Veri Sahibinin talebi üzerine bu hakların yerine getirilmesi konusunda en kısa süre içerisinde aksiyon alınacak ve Veri Sahibine taleplerine ilişkin prosedür ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Veri güvenliğinin sağlanması, aşağıda tanımlandığı üzere, kişisel verinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişiminin garanti altına alınması anlamına gelmektedir. Gizlilik, sadece veriyi kullanmaya yetkili kişilerin veriye erişmesi anlamına gelmektedir. Bütünlük, kişisel verinin doğru olması ve işlenme amacına uygun olması anlamına gelmektedir. Erişim, yetkili kullanıcıların, yetkilendirilmiş oldukları amaç çerçevesinde ihtiyaç duymaları halinde, veriye erişebilmeleri anlamına gelmektedir.

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin tüm çalışanları, veri güvenliğine ilişkin belirlenecek prosedürler çerçevesinde bilgilendirilecek ve eğitilecektir. Bu kapsamda, Kişisel Verilere erişmek üzerine şifre ile giriş yapılan sistemlere ilişkin şifreler, herhangi bir üçüncü kişiye veya yetkisiz çalışana açıklanmayacaktır. Kişisel Verilere erişme yetkisi verilen kullanıcılar, uygulanabilir olması durumunda, bireysel ekranlarının yakınından geçenlere gizli bilgilerin gösterilmediğinden ve ekranlarının başında olmadıkları zaman bilgisayar oturumlarını kapattıklarından emin olacaktır.

Kişisel Verilerin yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilmesi, Kişisel Verilerin işlenme amaçları ile Veri Sahipleri ile akdedilen sözleşmelerin ifası için zorunlu olması ve Şirketin meşru menfaatleri gerektirdiği ölçüde Kanun’un öngördüğü şartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerin işlenme amaçları dışında başka bir amaçla veri aktarımı yapılmamaktadır. Ancak her ne kadar İşlemenin, rıza alınmasını gerektiren istisnaları kapsamında değerlendirilse de elde edilecek olan yeni Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin kendi aralarında ve USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin gerektirdiği güvenlik önlemlerini alan iş ortaklarına aktarılması için ilgili Veri Sahibinin açık rızasının alınması sağlanacaktır. USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından Kişisel Veriler, yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Prosedürü

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Kanun’a uygun şekilde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen asgari saklama sürelerine riayet etmek koşulu ile Kişisel Verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir. Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Prosedürü

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Anonimleştirme için kullanılan Prosedürler: Maskeleme (Masking), Toplulaştırma (Aggregation), Veri Türetme (Data Derivation), Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen başlıca Kişisel Veriler ve bu verilerin başlıca işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 

Gerçek kişi müşterilere ilişkin ad, soyad, adres, e-mail, cep tel, ev tel, iş tel, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, beden ölçüsü.

 

Söz konusu Kişisel Veriler, işlenen her Kişisel Veriyi kapsamamakla beraber, satış tarihçesi oluşturmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, ürünü teslim etmek, e-fatura göndermek, newsletter göndermek, pazarlama iletişimi yapmak ve benzeri amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Veri İlgilisini Aydınlatma Yükümlülüğü

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu bilgilendirme yükümlülüğün kapsamı, aşağıdaki gibidir:

 

-  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

-  Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,

-  İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

-  Kişisel Veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile,

-  Veri İlgilisinin belirtilen hakları.

Politika’nın Ulgulanmasına İlişkin İstisnalar

Kanun’un 28. Maddesi uyarınca öngörüldüğü üzere, Kanun’un uygulanmayacağı aşağıdaki hallerde, işbu Politika da uygulanmayacaktır:

-  Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;

-  Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;

-  Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi;

-  Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi;

-  Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aydınlatma yükümlülüğü hariç olmak üzere, Veri Sahipleri aşağıdaki istisnaların birinin varlığı halinde Kanun ve işbu Politika’da düzenlenen haklarını kullanamayacaktır:

-  Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması;

-  Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel Verilerin işlenmesi;

-  Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması;

-  Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Yukarıdakiler dışında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen Kişisel Veriler de bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu çerçevede, USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi nezdinde herhangi bir veri kayıt sisteminde yer almayan tüm veriler bakımından Kanun ve işbu Politika uygulanmayacaktır. Vakko’nun söz konusu veriler ile ilgili sorumluluğu T.C. Anayasası ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile sınırlı olacaktır.

Sonuç ve Sorumluluk

Veri Sahiplerine ait kişisel veriler bakımından işbu Politika’ya uyulmadığı düşünülüyorsa, konu USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi KVK Komitesi’ne yönlendirilecektir.

İşbu Politika’nın herhangi bir değişikliğe uğraması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin tüm Veri Sahiplerine bilgilendirme yapılacak ve Veri Sahiplerinin güncel Politika’ya ulaşması için gereken bağlantı adresleri ve güncellenen Politika’ya ilişkin bilgi alabilecekleri kanallar hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Kanun uyarınca tüm süreçlerini Kanun’a uygun şekilde yönetmek ve Kanun’un gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel veri korumasına ilişkin uluslararası genel ilkelere uyumlu süreçlerini iyileştirmektedir. Bu kapsamda, tüm iş birimlerine uygulanmak üzere hazırlanan işbu genel Politika uyarınca, Kişisel Verilerin USL İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenme esasları ile tüm iş birimlerini ve çalışanlarını bağlamaktadır.

bottom of page